Jesteś tutaj:

Deklaracja dostępności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radzymin

2059

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radzymin zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radzymin.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak wersji tekstowej strony
 • Grafiki bez opisu tekstowego
 • Pliki PDF bez transkrypcji

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Artur Laskowski.
 • E-mail: artlasko@gmail.com
 • Telefon: 227865024

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radzymin
 • Adres: ul. Konstytucji 3 Maja 15, 05-250 Radzymin
 • E-mail: biuro@bibliotekaradzymin.pl
 • Telefon: 227865024

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Opis dostępności wejścia do budynku 

Do budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radzymin (wejście od ul. Pogonowskiego) prowadzi ogólnodostępne wejście przez drzwi zewnętrzne przystosowane dla osób z problemami motorycznymi oraz niepełnosprawni na wózkach inwalidzkich a także rodzice z wózkami dziecięcymi. Do wejścia oprócz schodów prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich. 

Do Miejskiej Sali Koncertowej (wejście od ul. Konstytucji 3 Maja 15) mieszczącej się na parterze budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radzymin prowadzi ogólnodostępne wejście przez drzwi zewnętrzne również przystosowane dla osób z problemami motorycznymi oraz niepełnosprawni na wózkach inwalidzkich a także rodzice z wózkami dziecięcymi. Do wejścia prowadzi pochylnia dla wózków inwalidzkich. 

 1. Opis dostępności korytarzy, schodów, wind i innych pomieszczeń 

Z klatki schodowej mieszczącej się na parterze Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radzymin można dostać się do wszystkich niezbędnych dla interesantów pomieszczeń. Na pierwsze piętro gdzie mieści się biblioteka oraz na drugie piętro gdzie mieszczą się biura administracji prowadzą schody oraz jedna winda osobowa wyposażona w moduł głosowy oraz nakładki braille´a na wewnętrznych panelach sterujących windą. Wszystkie ogólnodostępne hole, korytarze i drzwi są przestronne i posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich. W bibliotece znajduje się również toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. 

Z korytarza Miejskiej Sali Koncertowej interesanci mają dostęp do wszystkich niezbędnych dla nich pomieszczeń, w których drzwi nie posiadają progów. W Miejskiej Sali Koncertowej znajduje się toaleta w pełni przystosowana dla osób niepełnosprawnych. 

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach 

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości itp., a tym samym także do budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radzymin. Warunkiem wejścia na teren budynku biblioteki z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radzymin z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 

W budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radzymin nie ma możliwości z korzystania z tłumacza języka migowego.